Obchodní podmínky

pro poskytování on-line právních služeb objednaných prostřednictvím webu vasepravnicka.cz

(dále jen „Obchodní podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem webové služby vasepravnicka.cz a poskytovatelem právních služeb prostřednictvím této webové služby objednané je Mgr. Andrea Štefanová, advokátka, ev. č. ČAK 20350, IČO: 01255347, sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava (dále jen „Advokát“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování právních služeb, přičemž smluvními stranami se rozumí (1) Advokát na straně jedné; a (2) fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím rozhraní webové služby vasepravnicka.cz (dále jen „Web“) objedná u Advokáta právní služby ve vymezeném rozsahu (dále jen „Klient“), na straně druhé a zavazuje se uhradit advokátovi odměnu pro danou Právní službu dle aktuálního ceníku, který je uveden na Webu.

II. Informace pro Klienta, který je spotřebitelem

 1. Advokát tímto Klientovi, jenž je fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání poptává právní služby (dále jen „Spotřebitel“), sděluje:
  • Smlouva o poskytování právních služeb mezi Advokátem a Klientem (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na dálku prostřednictvím Webu.
  • Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Spotřebitel od uzavřené Smlouvy odstoupí odesláním vyplněného formuláře, který je přílohou č. 1 Obchodních podmínek na e-mail info@vasepravnicka.cz. Spotřebitel odesláním Objednávky výslovně souhlasí s tím, že pokud budou právní služby poskytnuty před uplynutím uvedené 14denní lhůty nemá ve vztahu k těmto právním službám právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce Obchodních podmínek. 
  • Spotřebitel může v rámci mimosoudního řešení sporů odeslat svou stížnost na e-mail info@vasepravnicka.cz. Spotřebitel se může obrátit se stížností také na Českou advokátní komoru, která byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

III. Objednávka právních služeb

 1. Za podmínek vymezených těmito Obchodními podmínkami se Advokát zavazuje poskytnout Klientovi v Objednávce vymezené právní služby (dále jen „Objednávka“ nebo „právní služby“) a Klient se zavazuje zaplatit Advokátovi za poskytnuté právní služby sjednanou odměnu.
 2. Klient objedná právní služby zejména prostřednictvím webu vasepravnicka.cz, a to v podobě:
  • některého z balíčků služeb, vymezených na webu vasepravnicka.cz v sekci „Služby“, u nichž je možné objednání za předem určenou cenu (dále jen „Standardní služba“); nebo
  • individuální konzultace, poskytnuté ve vymezeném rozsahu prostřednictvím e-mailu či videokonference (dále jen „Individuální konzultace“).
 3. Jednáním uvedeným v článku 3.2 Klient potvrzuje, že se seznámil s ujednáním obsaženým v Obchodních podmínkách a že s jejich obsahem souhlasí.
 4. Při založení Objednávky je Klient povinen úplně a pravdivě uvést veškeré požadované identifikační a kontaktní údaje. Dojde-li k následné změně kterýchkoliv uvedených údajů, je Klient povinen o tom Advokáta bezodkladně vyrozumět. V případě pochybností o pravdivosti či úplnosti identifikačních údajů je Advokát oprávněn vyzvat Klienta k prokázání jejich pravdivosti, případně poskytnutí právních služeb odmítnout. 
 5. K uzavření Smlouvy dochází okamžikem akceptace Objednávky ze strany Advokáta, a to v podobě akceptačního e-mailu odeslaného Klientovi na e-mailovou adresu jím při Objednávce uvedenou. Akceptačním e-mailem se nerozumí automaticky generovaná odpověď, potvrzující Klientovi vytvoření Objednávky.
 6. Advokát je oprávněn poskytnutí právních služeb před uzavřením Smlouvy odmítnout, a to i bez udání důvodu. Zejména však Advokát poskytnutí právní služby odmítne, pokud by její poskytnutí bylo v rozporu s příslušnými právními předpisy.
 7. Advokát je oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout (resp. jejich poskytování nezahájit) či Smlouvu v souladu s příslušnými právními předpisy vypovědět zejména v případě, že:
  • Klientem nebude uhrazena cena služby;
  • Klient nedodá potřebné podklady k poskytnutí vybrané právní služby, o které byl Advokátem požádán; nebo
  • Klient nedodá informace potřebné pro jeho identifikaci nebo potřebné pro poskytnutí objednané právní služby, nebo dodá takové informace neúplné, nesprávné či nepravdivé.
 8. Advokát a Klient si výslovně sjednávají, že Advokát nemá povinnost činit po ukončení této Smlouvy za Klienta neodkladné úkony ve smyslu § 20 odst. 6 zákona o advokacii.

IV. Odměna a způsob platby

 1. Konkrétní výše odměny za poskytnutí Standardních služeb (dále jen „Odměna“) je, v závislosti na druhu a rozsahu objednaných služeb, vymezena na webových stránkách služby vasepravnicka.cz.
 2. Odměna nezahrnuje zejména případné soudní, správní či jiné poplatky či jiné úhrady prováděné v závislosti na okolnostech konkrétního případu třetím osobám. Úhradu takových poplatků či jiných plateb, vznikne-li při poskytování právních služeb potřeba jejich úhrady, provádí zpravidla Klient, ledaže se obě smluvní strany výslovně dohodnou na postupu odlišném.
 3. Odměna může být Advokátem v souladu s těmito Obchodními podmínkami navýšena, a to vždy po předchozím upozornění ze strany Advokáta.
 4. Odměna bude Klientem uhrazena před zahájením poskytování právních služeb, a to prostřednictvím bankovního převodu na základě faktury vystavené Advokátem.
 5. Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy, pak v případě, že právní služby již byly ze strany Klienta uhrazeny, vrátí Advokát klientovi v souvislosti s ukončením poskytování právních služeb Odměnu sníženou o cenu již poskytnutých právních služeb, přičemž Advokát bude vycházet ze sazby 1.500,- Kč za 1 hodinu poskytování právních služeb. V případě, že již byla poskytnuta úvodní konzultace v délce alespoň 30 minut, bude na vrácení Odměny započtena částka odpovídající ceně za tuto konzultaci ve výši 1.500,- Kč.
 6. V případě, že Klient při objednání právní služby zvolí některý z balíčků služeb, přičemž následně vyjde najevo, že Klientem zvolený balíček služeb neodpovídá možnému řešení problému Klienta, vrátí Advokát Klientovi Odměnu sníženou o cenu již poskytnutých právních služeb, přičemž Advokát bude vycházet ze sazby 1.500,- Kč za 1 hodinu poskytování právních služeb. Poskytnuté právní služby dle předchozí věty zahrnují obvykle zejména seznámení se s poskytnutými podklady a právní posouzení dané situace.
 7. Dojde-li v průběhu poskytování právních služeb k navýšení Odměny v souladu s těmito Obchodními podmínkami, je Klient povinen uhradit doplatek Odměny na základě příslušné faktury vystavené Advokátem.
 8. Klient výslovně souhlasí s tím, že veškeré faktury či daňové doklady mu budou zasílány výhradně v elektronické podobě, a to na e-mail uvedený Klientem při vytvoření Objednávky. Splatnost faktur činí 3 dny ode dne jejich vystavení.

V. Podmínky poskytování právních služeb

 1. V rámci akceptačního e-mailu (zasílaného v návaznosti na vytvořenou Objednávku) sdělí Advokát Klientovi, jaké další informace či podklady je třeba k poskytnutí právních služeb poskytnout. Požadované podklady Klient zašle Advokátovi e-mailem, ledaže se smluvní strany domluví na jiném způsobu jejich předání.
 2. Nejpozději do 24 hodin poté, kdy Advokát obdrží od Klienta informace a podklady dle předcházejících bodů těchto Obchodních podmínek a zároveň je na účet Advokáta připsána platba ve výši uvedené na webu u daného balíčku nebo dle jím vystavené faktury, kontaktuje Advokát Klienta na jím uvedené telefonní číslo za účelem provedení úvodní konzultace. Přesáhne-li délka této úvodní konzultace 45minut, je Advokát oprávněn Odměnu odpovídajícím způsobem navýšit, a to o 375,- Kč za každých dalších započatých 15 minut konzultace (s výjimkou těch balíčků, kde je uvedena konzultace delší než 45 minut).
 3. Po provedení úvodní konzultace vyhotoví Advokát příslušný výstup z poskytovaných právních služeb (např. odpovídající smlouvy, podání, stanoviska) a zašle jej Klientovi na e-mail uvedený v rámci Objednávky. Advokát a Klient berou na vědomí, že tímto okamžikem jsou příslušné právní služby poskytnuty. V případě navazujících požadavků či připomínek Klienta tyto Advokát odpovídajícím způsobem zapracuje, přičemž tyto práce budou bez nároku na dodatečné zvýšení Odměny advokátem provedeny v rozsahu:
  • Nejvýše 1 hodiny práce v případě, kdy Odměna má dle Objednávky být nižší než 5 000,- Kč;
  • Nejvýše 2 hodiny práce v případě, kdy Odměna má dle Objednávky být nejméně 5 000,- Kč, avšak méně než 10 000,- Kč; a
  • Nejvýše 3 hodiny práce v případě, kdy Odměna má dle Objednávky být nejméně 10 000,- Kč;
  • přičemž přesáhne-li doba těchto prací uvedené hodnoty, je Advokát oprávněn Odměnu jednostranně navýšit, a to o 375,- Kč za každých dalších započatých 15 minut prací.
 4. Advokát neověřuje autenticitu ani správnost informací uvedených Klientem, neprověřuje pravost podpisů a autenticitu Klientem předložených listin a dokumentů ani způsobilost jednotlivých osob k podpisu takových listin a dokumentů či jiným právním jednáním.
 5. Klient je povinen sdělit Advokátovi úplné a pravdivé informace o všech okolnostech, které jsou mu v otázkách souvisejících s předmětem poskytovaných právních služeb známy. Advokát neodpovídá za úplnost a správnost poskytnutých právních služeb, nevycházejí-li z úplných a pravdivých informací a podkladů poskytnutých Klientem.
 6. Na vyžádání Advokáta je Klient povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost ke splnění veškerých povinností dle platných právních předpisů, včetně zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Klient je srozuměn s tím, že právní služby poptávané a objednané prostřednictvím vasepravnicka.cz jsou poskytovány primárně distančním způsobem (prostřednictvím e-mailu, telefonu či obdobných komunikačních prostředků). Osobní schůzka je možná pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran.
 8. Advokát není povinen poskytovat Klientem objednané právní služby osobně. Poskytnutím právních služeb je oprávněn pověřit zejména jiného advokáta, advokátního koncipienta či jinou osobu. Ustanovení těchto Obchodních podmínek ohledně poskytování právních služeb Klientovi se pak v odpovídajícím rozsahu vztahují rovněž na tyto Advokátem pověřené osoby. Tím není dotčena odpovědnost Advokáta za poskytnutí právní služby.
 9. Veškeré lhůty k poskytnutí právních služeb či jednotlivým úkonům Advokáta běží pouze v rámci pracovních dnů. Veškeré lhůty se odpovídajícím způsobem bez dalšího prodlužují v případě, že Klient neposkytne odpovídající součinnost (např. nedodá potřebné podklady nebo informace nebo takové podklady či údaje dodá nepravdivě nebo nesprávně), a to bez ohledu na to, zda se jedná o neposkytnutí součinnosti zaviněné.
 10. V případě nespokojenosti je Klient oprávněn reklamovat poskytnutou službu, a to ve lhůtě 2 dnů ode dne obdržení výstupu z poskytnuté právní služby. V reklamaci je Klient povinen podrobně osvětlit důvody jejího podání. Advokát následně reklamaci vyhodnotí a informuje Klienta o tom, zda reklamaci považuje za oprávněnou či nikoliv, a o případných přijatých opatřeních k nápravě.
 11. Klient je dále srozuměn s tím, že články zveřejňované na právní téma na webu vasepravnicka.cz nepředstavují právní radu, a tedy ani poskytování právních služeb, když nemohou zohledňovat specifické okolnosti daného případu Klienta. Tyto články mají za účel zvyšovat obecné povědomí neodborné veřejnosti o právních tématech. Klient rovněž bere na vědomí, že právní rada poskytnutá na základě služby Individuální konzultace odpovídá časovému rozsahu, který si Klient objedná. S ohledem na dané okolnosti a složitost případu pak nemusí zahrnovat konečné řešení všech dotazů, které klient položí.

VI. Důvěra a ochrana osobních údajů

 1. Advokát je vázán povinností mlčenlivosti, která mu vyplývá ze zákona o advokacii a stavovských předpisů upravující výkon advokacie. Informace, okolnosti a dokumenty, které se přímo týkají Právní služby nebo jejího poskytnutí, jsou důvěrné a Advokát je nesmí bez souhlasu Klienta sdělit třetí osobě.
 2. Ochrana osobních údajů Klienta je v souladu s nejpřísnějšími standardy, které stanoví příslušné evropské a české právní předpisy upravující ochranu soukromí a je uvedena v „Ochrana osobních údajů“, které můžete nalézt zde.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky poskytování služeb Advokátem se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti advokacie Česká advokátní komora. Česká advokátní komora je zároveň příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (www.cak.cz).
 3. Advokát je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. V takovém případě informuje Advokát Klienta o změně prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má změna Obchodních podmínek nabýt účinnosti. Klient má právo změnu těchto Obchodních podmínek odmítnout a v návaznosti na změnu Obchodních podmínek Smlouvu vypovědět. Nevypoví-li Klient takto Smlouvu, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí.
 4. Pokud se kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost ani vymahatelnost ustanovení ostatních.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2023.