Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Mgr. Andrea Štefanová, advokátka, ev. č. ČAK 20350, IČO 01255347, se sídlem Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava, jako správce osobních údajů, si Vás dovoluje informovat o zásadách ochrany osobních údajů při jejich zpracování advokátní kanceláří.

Zpracování osobních údajů provádím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 94/46/ES (dále jen „GDPR“).

Vaše osobní údaje zpracovávám v rámci mé podnikatelské činnosti, která spočívá v poskytování právních služeb.

IRozsah a účel zpracování osobních údajů

Údaje, které mi poskytujete:

 1. jméno a příjmení, titul
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. datum narození,
 6. rodné číslo,
 7. telefonní číslo,
 8. e-mailová adresa,
 9. bankovní spojení, a
 10. ostatní kategorie osobních údajů souvisejících s konkrétními poskytovanými službami,

používám za účelem plnění smlouvy (Smlouvy o poskytování právních služeb), plnění právních povinností a za účelemmých oprávněných zájmů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

V případě, že bych měla v úmyslu zpracovávat jiné osobní údaje, než jsou uvedeny výše, případně pro jiné účely, můžutak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Prostřednictvím mých webových stránek mě můžete kontaktovat. Údaje zadané v kontaktním formuláři (jméno apříjmení, e-mail, telefon) využiji pouze pro odpověď na Vaši zprávu.

Na mých webových stránkách používám nástroj Google Analytics, který mi pomáhá analyzovat chování mýchnávštěvníků. Tento nástroj však sbírá pouze anonymizované údaje o Vašem webovém prohlížeči.

IIKdo  k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude zpracovávat jako správce výlučně má advokátní kancelář. Vaše osobní údaje mohu být za výšeuvedenými účely předány mým subdodavatelům (externím spolupracovníkům), aby pro mě provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • poskytovateli webových služeb: WEDOS Internet, a.s., IČO 28115708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1886;
 • poskytovateli účetních služeb: Bc. Radek Klimes, IČO 04485548, se sídlem Dolní 3032/99, Zábřeh, Ostrava.

IIIDoba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat advokátní služby, nebo po dobu nezbytnouk plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon oarchivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účeluzpracování, kterému musí být přiměřená.

IVVaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. Právo na přístup: kdykoliv mě můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsouzpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho jebudeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsmeosobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanémurozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž prvníposkytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativníchnákladů.
 2. Právo na opravu: kdykoliv mě můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by bylynepřesné či neúplné.
 3. Právo na výmaz: Vaše osobní údaje musím vymazat, pokud:
  1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  1. zpracování je protiprávní,
  1. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
  1. to ukládá zákonná povinnost.
 4. Právo na omezení zpracování: dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžu mít pouze uloženy a případně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 5. Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám zdůvodu oprávněného zájmu. V takovém případě osobní údaje dále nezpracovávám, pokud neprokážu závažnéoprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení,výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu: pokud se domníváte, že advokátní kancelář nezpracovává Vašeosobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 7. Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: v případě, kdy bude pravděpodobné,že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobodyfyzických osob, oznámím Vám toto porušení bez zbytečného odkladu.
 8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: v případě, že zpracovávám některý z Vašich osobníchúdajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, ato zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@vasepravnicka.cz.

Upozorňuji, že vzhledem k charakteru služeb, které poskytuji (výkon advokacie), může být výkon Vašich shorauvedených práv omezen, zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete na e-mailové adrese info@vasepravnicka.cz.

Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.4.2023.